Projects

 

Európa pre občanov

 

 

Projekt “ Veľké Ludince 2017 - tábor európskej solidarity a spolupatričnosti” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 311 občanov, z ktorých 150 pochádzalo z obce Veľké Ludince (Slovensko), 46 pochádzalo z obce Pilisszentkereszt (Maďarsko), 58 pochádzalo z obce Kötegyán (Maďarsko), 10 z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (Slovensko), 5 z neziskovej organizácie Zavod za kulturo madzarske narodnost (Slovinsko), 2 z občianskeho združenia COMMUNITAS EUROPEANA (Srbsko), 40 z nadácie Artera (Rumunsko).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Veľké Ludince, Slovenská republika od 03.07.2017 do 09.07.2017

 

 

Stručný opis:

 

Dňa 04.07.2017 starostka obce oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. V popoludňajších hodinách sa konala prezentácia a neformálna diskusia za účasti prítomných na tému – dobrovoľníctvo, Európsky zbor solidarity, úloha mladých ľudí v budúcej EU, aktuálne výzvy. V podvečerných hodinách sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie zástupcov z Rumunska na tému súčasné výzvy pre občanov EU – solidarita, spolupatričnosť, mier a pomoc chudobným tretieho sveta, ktorú prednášal Dr. Attila László, z Rumunska. V rámci kultúrneho programu sa premietali dokumenty a filmy s rozličnými témami.

Dňa 05.07.2017 sa účastníci podujatia venovali téme dobrovoľníctva (predstavenie Iniciatívy Európskeho zboru solidarity), možnostiam zapojenia sa. V podvečerných hodinách sa konala prezentácia konkrétnych výsledkov prieskumov verejnej mienky naprieč krajinami EU, spojená s diskusiou,  týkajúcich sa problémov migrantov, rozširovania EU, minoritných skupín obyvateľstva.

Dňa 06.07.2017 bola pre účastníkov podujatia pripravená neformálnej debata na tému: Úloha samospráv, občianskych združení a neziskových organizácii v oblasti pomoci minoritným skupinám obyvateľstva, rovnosti príležitostí, uplatneniu na trhu práce; workshop venovaný technikám umeleckej tvorby, pod vedeným Doc.PaedDr. Jaroslava Uhela; prednáška zástupcu Migračného úrad na tému: Problémy utečencov, imigračná politika EU, Slovenska a riešenie problémov vo vzťahu k obyvateľstvu krajín EU, prezentácia nástrojov Externej migračnej politiky EU – nástroje kontroly, budúcnosť.

Dňa 07.07.2017 sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie rumunského partnera na tému: Miesto umelcov a remeselníkov pri riešení aktuálnych tém EU -ženy, hendikepovaní; workshopu na tému „Ako je možné využiť potenciál umelcov a umeleckých zoskupení v prospech šírenia hodnôt EU – tolerancia, solidarita, pomoc migrantom a ich vplyv na verejnú mienku na komunálnej úrovni; besedy so zahraničnými účastníkmi podujatia za účasti občianskych združení na tému hodnôt EÚ – demokracia, rovnosť, prosperita, uplatnenie žien, mladých ľudí na trhu práce, solidarita, európske občianstvo.

 

Počas celého podujatia sa účastníci venovali umeleckým a remeselným prácam, vytvárali sochy, obrazy, konali sa výstavy zhotovených umeleckých diel, ktoré budú inštalované v exteriéri a interiéri obce Veľké Ludince a budú trvalo nositeľmi myšlienok európskeho občianstva, európskych hodnôt, cieľov programu Európa pre občanov. Pomôžu taktiež pochopiť zmysel výmeny skúsenosti, umeleckých hodnôt, remesiel a tradícií, a tým budú v súlade s hlavnou myšlienkou projektu.